VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
Informácia o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 
 PDF Termín zverejnenia Predmet zákazky  Dohodnutá cena € bez DPH Termín zadania /uzavret. zmluv. vzťahu/
21.11.2014, 15:00 hod oprava vchodových dverí a protézovanie poškodenej zárubne,
pričom nesmie byť poškodená alebo zničená pamiatková hodnota 
kultúrnej pamiatky
2 100,00€ 28.11.2014, 15:00 hod


2.10.2013, 17:45 hod oprava strechy a vnútorných priestorov
 
12 500,00€ 7.10.2013, 19:00

Súhrnné správy.