Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin  

 

Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin prijme do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca- vedenie záujmových útvarov, podujatia, tábory pre deti a mládež.    

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z). Zaradenie do platovej triedy 7 - 12 v zmysle prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z. – plat v rozsahu 612,5 € (začínajúci pedagogický zamestnanec) – 1329,5 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby osobný príplatok.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte na adresu : Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, 036 01 Martin
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Leštinská, riaditeľka  CVČ
e-mail:  
riaditelcvc@gmail.com , tel. číslo: 043/4133651