Centrum voľného času, A. Kmeťa 22, Martin príjme do pracovného pomeru pedagóga na vedenie záujmových útvarov v oblasti pohybových aktivít- tanec, šport. Termín nástupu je od 26. augusta 2019. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zaradenie do platovej triedy 4 - 9 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s platom v rozsahu v rozsahu 612,50 – 1329,50 Eur v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe. V prípade záujmu žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis prineste osobne alebo zašlite na riaditelcvc@gmail.com. Vybraní uchádzači budú pozývaní telefonicky.