OK Chemická olymp. ktg. D.

 

Súťažiaci zašle vypracované úlohy elektronickou poštou predsedníčke okresnej komisie CHO Ing. Oľge Sajkovej: sajkova@gymlet.sk

 

  Dodatok MOP ChO 2019 2020 dištančná forma